Algemene Voorwaarden

 1. Onze prijzen bevatten lonen, salarissen, sociale lasten, toezichtsonkosten evenals levering van producten en materialen, vervoer en dergelijke.
 2. Wij berekenen onze prijzen op basis van het huidig loontarief. Ze worden automatisch en evenredig aangepast bij wijziging van de officiële tarieven voor loon, salaris, sociale lasten, materialen of producten.
 3. Na levering van onze diensten worden onze facturen opgesteld. Ze zijn betaalbaar via overschrijving of contant bij de maatschappelijke zetel te Mechelen. De niet-betaling op de vervaldag doet, in volle recht en zonder verdere aanmaning, een rente van 2% per maand lopen vanaf de datum van de factuur. In dit geval zal het factuurbedrag eveneens verhoogd worden, en dit in volle recht zonder verdere aanmaning, met 15% met een minimum van 50,00€, bij wijze van forfaitaire vergoeding voor incasseringskosten welke gerechtskosten zijn. Elke klacht moet, wil zij geldig zijn, binnen een week na ontvangst der factuur schriftelijk ingediend worden.
 4. Het niet nakomen van een gemaakte afspraak op datum geeft ons het volle recht om een verplaatsingsvergoeding aan te rekenen dewelke minimum €10 zal bedragen én dewelke kan oplopen naar gelang de hoeveelheid van het werk dat ons verhinderd werd om uit te voeren.
 5. Niet-betaling van een factuur geeft ons het volle recht om, vanaf de vervaldag van deze factuur, en zonder verdere aanmaning, de levering van de dienst onmiddellijk stop te zetten, zonder enige afbreuk van de inhoud van de inhoud van de hierboven vermelde zevende voorwaarde. Overmacht, zoals staking alle sociale wanordelijkheden, schort onze verplichtingen, doch verbreekt de overeenkomst tussen de partijen niet.
 6. In geval van betwisting zijn alleen bevoegd de Rechtbank van Mechelen, zelfs bij meervoudigheid der verweerders of bij beroep.
 7. Alle klachten nopens de in uitvoer zijnde werken dienen onmiddellijke en schriftelijk aan de maatschappelijke zetel te worden overgemaakt, dit ten einde toe te laten ten spoedigste maatregelen te treffen om aan deze feiten een oplossing te geven. In geval herhaaldelijke zeer ernstige overtredingen in de uitvoering der werken en BVBA ABECO hiervan op de hoogte gebracht en niet binnen een overeengekomen termijn hieraan verhelpt, is de klant van ambtswege gerechtigd de overeenkomst te verbreken.
 8. Door het aangaan van een overeenkomst verbindt de klant zich om, tijdens de duur ervan, geen lid van ons personeel in dienst te nemen. Na afloop van de overeenkomst verbindt de klant zich om gedurende drie maanden geen gebruik te maken van de diensten van de leden van ons personeel.
 9. BVBA ABECO draagt elke wettelijke verantwoordelijkheid welke haar opgelegd kan worden op grond van de gedragingen van haar personeel. Zij wijst nochtans elke aansprakelijkheid van de hand voor breuk en/of schade welke voortvloeit uit de slechte toestand waarin zich gebouwen, meubilair of materiaal bevindt, voor krassen in vensters en spiegels.
 10. De klant word verzocht vensters vrij te maken gordijnen, zonneblinden, planten of breekbare voorwerpen. Wij onthouden ons van elke aansprakelijkheid voor scheuren, breuken of welke schade ook van voorwerpen die de normale uitvoering van de werken beletten.
 11. Een der partijen kan ten allen tijden de overeenkomst opzeggen. Per aangetekende vooropzeg van ten volle drie kalendermaanden. De aanvang van het vooropzegtermijn begint steeds bij het begin van een kalendermaand.

Maatschappelijke zetel:
BV ABECO
Bogaardenstraat 16
B-2220 Heist-op-den-Berg